Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Τι προβλέπει ο Νέος Γ.Κ.Λ. αρ. 45 για όσα μάς αφορούν.

Επιμέλεια : Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Η πολυνομία και το ευμετάβολο είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά τών διοικητικών νόμων, εξ αιτίας τών οποίων ταλαιπωρούνται, τόσο οι πολίτες και κάτοχοι σκαφών αναψυχής, όσο και τα κατά τόπους λιμενικά όργανα, τα οποία πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν πάνω στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ή εγκυκλίους, οι οποίες αποστέλλονται κατά δεκάδες ημερησίως στα λιμεναρχεία και τούς λιμενικούς σταθμούς. Και ενώ για τα λιμενικά όργανα η άγνοια νόμου περνάει τις περισσότερες φορές απαρατήρητη και μένει ατιμώρητη, για τούς πολίτες η άγνοια νόμου και δεν συγχωρείται και τιμωρείται!

Εφόδια ερασιτεχνικών φουσκωτών σκαφών ολικού μήκους μέχρι και 10 μέτρων.

Τα σκάφη τής κατηγορίας αυτής φέρουν :

1. Σωσίβιες ζώνες σε αριθμό όσος ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων που αναφέρονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων τού σκάφους, με προσαύξηση 10 %. Στα σωσίβια αυτά προστίθενται και παιδικά σωσίβια σε ποσοστό ίσο με το 20% τού μέγιστου αριθμού επιβαινόντων.

2. Ενα (1) κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μέτρων. Το εφόδιο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για σκάφη που δεν απομακρύνονται από την ακτή πέραν τών τριών (3) ν.μ.

3. Τρία (3) βεγγαλικά χεριού και ένα (1) καπνογόνο.

4. Ραδιόφωνο τρανζίστορ και κινητό τηλέφωνο με εφεδρικό συσσωρευτή ή τροφοδοτικό ή εναλλακτικό φορητό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου) ή σταθερό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου), ή VHF/DSC καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τού σκάφους στη θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιό του.

5. Φώτα ναυσιπλοίας, εφ' όσον κινούνται μετά τη δύση τού ηλίου.

6. Ενα ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιά).

7. Ενα ηλεκτρικό φακό στεγανού τύπου με μπατταρίες, συνοδευόμενο και από μια σειρά εφεδρικών μπαταριών.

8. Ενα σχοινί ρυμούλκυσης μήκους τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων.

9. Μια άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού ή αλυσσίδας.

10. Μία πλωτή άγκυρα.

11. Ενα (1) ζευγάρι κουπιά (μπορεί να είναι και πτυσσόμενα).

12. Φαρμακείο με το απαραίτητο φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό.

13. Ενα (1) φορητό πυροσβεστήρα αφρού, σκόνης ή διοξειδίου τού άνθρακα (CO2).

14. Ενα (1) κάδο με σχοινί που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάσβεση πυρκαγιάς ή χειροκίνητη ή ηλεκτρική αντλία πυρκαγιάς.

15. Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή ή δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφ' όσον απομακρύνονται πάνω από τρία (3) και μέχρι έξι (6) ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή.

16. Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% τού μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων και δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφ' όσον απομακρύνονται πάνω από έξι (6) και μέχρι δέκα (10) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Εφ' όσον φέρουν πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 100% τού μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, απαιτείται ένα (1) μόνο κυκλικό σωσίβιο.

17. Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% τού μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφεδρική κοινή άγκυρα, σφυρίκτρα, εφεδρικό μέσο πρόωσης και παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στίγματος) - G.P.S., εφ' όσον εκτελούν πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Εφ΄όσον φέρουν πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 100% τού μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, απαιτείται ένα (1) μόνο κυκλικό σωσίβιο.

Σημείωση : Τα σκάφη που πρόκειται να εκτελούν πλόες και στην αλλοδαπή πρέπει να φέρουν τα εφόδια που προβλέπονται για τα σκάφη που εκτελούν πλόες χωρίς τοπικό περιορισμό και επιπλέον : κατάλληλο ραδιοεξοπλισμό που επιτρέπει την επικοινωνία τους με σταθμό ξηράς καθ' όλη τη διάρκεια τού συγκεκριμένου πλου. Επίσης είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός τού σκάφους με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική γλώσσα.

Εφόδια ερασιτεχνικών φουσκωτών σκαφών ολικού μήκους άνω τών δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων.

Τα σκάφη αυτής τής κατηγορίας φέρουν :

1. Σωσίβιες λέμβους ή σωσίβιες σχεδίες για όλους τούς επιβαίνοντες.

2.  Κυκλικά σωσίβια δύο (2) τοποθετημένα κοντά στη γέφυρα. Το ένα απ' αυτά να διαθέτει αυτόματη συσκευή φωτισμού.

3. Ατομικές σωσίβιες ζώνες για όλους τούς επιβαίνοντες συν 10%. Κάθε σωσίβια ζώνη θα είναι εφοδιασμένη με μια ράβδο ψυχρού χημικού φωτός μόνιμα δεμένη με λεπτό σχοινί μήκους ενός μέτρου. Η ράβδος ψυχρού χημικού φωτός πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις : α. Εμβέλεια άνω τών χιλίων μέτρων. β. Διάρκεια φωτισμού τουλάχιστον οκτώ ώρες. γ. Χρόνος ισχύος τουλάχιστον δύο έτη.

4. Παιδικές σωσίβιες ζώνες για τυχόν επιβαίνοντα παιδιά. Κάθε παιδική σωσίβια ζώνη θα πρέπει να πληροί τις ίδιες προδιαγραφές που αναφέρθηκαν πιο πάνω για τις σωσίβιες ζώνες τών ενηλίκων.

5. Πέντε (5) βεγγαλικά χεριού.

6. Δύο (2) καπνογόνα.

7. Ενα (1) ζευγάρι κυάλια.

8. Μία (1) μαγνητική πυξίδα.

9. Ενας (1) πίνακας σημάτων διάσωσης.

10. Ενας (1) κοινός προβολέας σημάτων χεριού.

11. Μία (1) ελληνική σημαία.

12. Ενας (1) φανός θυέλλης.

13. Ενας (1) φορητός πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρκαγιά υγρών καυσίμων.

14. Ενας (1) φορητός πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρκαγιά που προέρχεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

15. Ενας (1) φορητός πυροσβεστήρας νερού ή πυράντλιο μετ' αναδέτου (κάδος με σχοινί).

16. Φανοί και σχήματα που προβλέπονται από τούς Διεθνείς Κανονισμούς προς Αποφυγή Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.)

17. Τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό "περί τηλεπικοινωνιών τών Ελληνικών εμπορικών πλοίων" τηλεπικοινωνιακά μέσα.

18. Ενα (1) ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιάς).

19. Ενα (1) σχοινί ρυμούλκυσης μήκους τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων.

20. Μία άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού και αλυσσίδας.

21. Μία (1) πλωτή άγκυρα.

22. Ενα (1) G.P.S.

23. Ενα (1) κατάλληλο κουτί φαρμακείου που να περιέχει το αναγκαίο για την παροχή Α΄ Βοηθειών φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, ανάλογα με τον αριθμό τών επιβατών τούς οποίους μπορεί να μεταφέρει.

Σχετικώς με το G.P.S. (παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης - στίγμα) ως υποχρεωτικού εφοδίου για τα σκάφη που εκτελούν πλόες χωρίς τοπικό περιορισμό.

Ως γνωστόν το g.p.s. μπήκε ήδη από τής 5ης Φεβρουαρίου 2009 στα υποχρεωτικά εφόδια που πρέπει να διαθέτει ένα μικρό σκάφος αναψυχής, εφ' όσον τού έχει χορηγηθεί άδεια εκτέλεσης πλόων χωρίς τοπικό περιορισμό. Δεν θα εξετάσουμε εδώ αν η απόφαση αυτή τού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ήταν σωστή. Πρέπει όμως να πω ότι θα περίμενα από το Υπουργείο να εξαντλήσει πρώτα τις όποιες δυνατότητες υπήρχαν, και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου οι χειριστές τών ταχυπλόων σκαφών να κάνουν κτήμα τους το ναυτικό χάρτη, το κουμπάσο, τον διπαράλληλο και την πυξίδα, προτού τούς υποχρεώσει να προμηθευτούν ένα g.p.s. 

Με δεδομένο ωστόσο ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, έθεσα στον Διοικητή τού Λιμεναρχείου Φλοίσβου κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, το εξής ερώτημα :

"Ας υποθέσουμε κ. διοικητά ότι έχω στην κατοχή μου ένα φουσκωτό σκάφος, που εκτελεί πλόες χωρίς τοπικό περιορισμό, και αποφασίζω να μη συμπεριλάβω στα υποχρεωτικά εφόδιά του το g.p.s., το οποίο ως γνωστόν είναι πλέον υποχρεωτικό από τής 5ης Φεβρουαρίου τού 2009. Και ας υποθέσουμε τώρα ότι με ελέγχει κάποιο όργανο τού Λιμενικού Σώματος και διαπιστώνει την παράλειψη. Τι μέλλει γενέσθαι; Ποιες θα είναι οι συνέπειες; Με άλλα λόγια, ποιο θα είναι το πρόστιμο που θα κληθώ να καταβάλλω";  

"Ακούστε. Δεν είναι θέμα χρηματικού προστίμου. Το λιμενικό όργανο θα καταγράψει την παράβαση και θα κληθείτε, κατ' αρχάς, σε απολογία. Είναι θέμα τού εκάστοτε διοικητή να κρίνει αν οι λόγοι τούς οποίους θα επικαλεσθείτε ευσταθούν ή όχι..."

"Εννοείτε ότι υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κρίνει πως οι λόγοι τούς οποίους θα επικαλεσθώ ευσταθούν και να με απαλλάξει";

"Ναι, υπάρχει τέτοια περίπτωση..."

Ετσι ολοκληρώθηκε η συνομιλία μου με τον Διοικητή τού Λιμ/χείου Φλοίσβου κ. Γ. Παπαδόπουλο πάνω στο θέμα τού g.p.s. Πάντως, καλού κακού, μην το ρισκάρετε, θα σάς πω εγώ. Πάρτε ένα g.p.s. να γυρίσουν λίγο και τα χρήματα στην αγορά, και μάθετε να υπολογίζετε την πορεία και τη θέση σας στη θάλασσα με τον παραδοσιακό τρόπο... Το τι θα κάνω εγώ, είναι άλλο θέμα...

Τοπικά όρια ισχύος τής άδειας εκτέλεσης πλόων.

Στην ένδειξη "Τοπικά όρια ισχύος τής άδειας" τού εντύπου τής αδείας εκτέλεσης πλόων, τόσο κατά την έκδοσή της όσο και κατά την ανανέωση/θεώρησή της, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, π.χ. αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να αλλάξει κατηγορία τοπικών πλόων, προστίθεται από τη Λιμενική Αρχή μία από τις ακόλουθες φράσεις, ανάλογα με το είδος τού σκάφους (επαγγελματικό-ερασιτεχνικό), την κατάστασή του (αν έχει κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους), τα εφόδια και το ραδιοεξοπλισμό που φέρει κ.λπ., ως εξής :

Για τα ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων.

α) Πλόες μέχρι δύο (2) ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή ή

β) Πλόες μέχρι τρία (3) ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή ή

γ) Πλόες μέχρι τέσσερα (4) ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή ή μέχρι έξι (6) ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή, εφ' όσον οι πλόες εκτελούνται εντός τού αυτού ή συνεχόμενων κόλπων ή

δ) Πλόες μέχρι έξι (6) ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή ή

ε) Πλόες μέχρι δέκα (10) ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή ή

στ) Πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς ή

ζ) Πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς πριορισμούς και επέκταση πλόων σε λιμένες και όρμους τής αλλοδαπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην τελευταία περίπτωση είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός τού σκάφους και με άδεια εκτέλεσης πλόων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Προϋποθέσεις για την έκδοση τής άδειας εκτέλεσης πλόων για σκάφη μέχρι και δέκα (10) μέτρα.

Για την έκδοση τής άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά :

1) Διπλότυπο πενήντα (50) ευρώ υπέρ τού Ε.Λ.Κ.Λ.Α. τής Λιμενικής Αρχής που εκδίδει την άδεια (αντίτιμο τής άδειας).

2) Παράβολο είκοσι (20) ευρώ υπέρ τού Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

3) Παράβολο τρία (3) ευρώ υπέρ τού Μ.Τ.Ν.

4) Αίτηση - Δήλωση η οποία χορηγείται ατελώς (!!!) από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

5) Τίτλος κυριότητας σκάφους.

6) Βεβαίωση κατασκευαστή σκάφους.

7) Δήλωση συμμόρφωσης σκάφους.

8) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Π.Π.Ρ.Λ. (για μικρά σκάφη > δέκα (10) άτομα).

9) Τίτλος κυριότητας μηχανής.

10) Μεγίστη συνεχής ιπποδύναμη μηχανής (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή).

11) Δήλωση συμμόρφωσης μηχανής.

12) Φωτογραφία σκάφους.

13) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86

14) Δύο (2) ατομικές φωτογραφίες.

15) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. είκοσι (20) ευρώ (Κ.Α.Ε. 3435)

16) Παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (Πιστοποιητικό κυριότητας).

17) Παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (Εγγραφή σκάφους στα Β.Ε.Μ.Σ.).

Πρέπει, επίσης, ο αιτών την έκδοση τής άδειας εκτέλεσης πλόων τού σκάφους, να θυμάται τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, να γνωρίζει τον αριθμό σειράς παραγωγής σκάφους και μηχανής, και να έχει αποφασίσει ποιο όνομα θα δώσει στο σκάφος του. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το όνομα τού σκάφους πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, να αναγράφεται και στις δύο πλευρές τών πλωριών αεροθαλάμων του ή τών παρειών τής γάστρας του, τα δε γράμματα και οι αριθμοί να έχουν ελάχιστο ύψος επτά (7) εκατοστών τού μέτρου.

Θα σάς πω, μετά χαράς μεγάλης, ότι μόλις τελειώσατε! Laughing (αν δεν έχει αλλάξει και πάλι ο νόμος μέχρι αύριο...)

Προϋποθέσεις για την έκδοση τής άδειας εκτέλεσης πλόων για σκάφη από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρα.

1) Αίτηση - Δήλωση η οποία χορηγείται ατελώς (!!!) από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

2) Τίτλος κυριότητας σκάφους.

3) Βεβαίωση κατασκευαστή σκάφους.

4) Δήλωση συμμόρφωσης σκάφους.

5) Βεβαίωση αναγνωρισμένου Οργανισμού ή ναυπηγού περί συμμόρφωσης κατά κατηγορία/πλόες.

6) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Π.Π.Ρ.Λ. (για μικρά σκάφη >10 άτομα).

7) Τίτλος κυριότητας μηχανής.

8) Μεγίστη συνεχής ιπποδύναμη μηχανής (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή).

9) Δήλωση συμμόρφωσης μηχανής.

10) Φωτογραφία σκάφους.

11) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86

12) Δύο (2) ατομικές φωτογραφίες.

13) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. είκοσι (20) ευρώ (πιστοποιητικό κυριότητας).

14) Παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (πιστοποιητικό κυριότητας).

15) Παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (εγγραφή σκάφους στα Β.Ε.Μ.Σ.)

16) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. πεντακοσίων δεκαπέντε (515) ευρώ (αντίτιμο αδείας).

17) Παράβολο εκατό (100) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (έκδοση Α.Ε.Π.)

18) Παράβολο ενενήντα έξι (96) ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν. (έκδοση Α.Ε.Π.)

19) Παράβολο χαρτοσήμου ενενήντα (90) ευρώ (υπέρ Δημοσίου).

20) Παράβολο τεσσάρων και δεκαπέντε λεπτών (4,15) ευρώ (υπέρ Δημοσίου).

21) Ένσημο εκατό (100) ευρώ Ν.Α.Τ. + δέκα (10) ευρώ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (10%) υπέρ Ν.Α.Τ.

Πρέπει, επίσης, ο αιτών την έκδοση τής άδειας εκτέλεσης πλόων τού σκάφους, να θυμάται τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, να γνωρίζει τον αριθμό σειράς παραγωγής σκάφους και μηχανής, και να έχει αποφασίσει ποιο όνομα θα δώσει στο σκάφος του. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το όνομα τού σκάφους πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και να αναγράφεται και στις δύο πλευρές τών πλωριών αεροθαλάμων ή τών παρειών τής γάστρας του. 

 Θα σάς πω, μετά χαράς μεγάλης, ότι μόλις τελειώσατε! Smile (αν δεν έχει αλλάξει και πάλι ο νόμος μέχρι αύριο...)

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.

1) Αίτηση η οποία χορηγείται δωρεάν (!!!) από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

2) Εντυπο ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.

3) Δύο (2) φωτογραφίες.

4) Παράβολο τρία (3) ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν.

5) Παράβολο επτά (7) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

6) Ένσημο είκοσι (20) ευρώ υπέρ Ν.Α.Τ.

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ανανέωση τής ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.

1) Αίτηση η οποία χορηγείται δωρεάν (!!!) από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

2) 'Εντυπο ατομικής ερασιτεχνικής αδείας αλιείας.

3) Παράβολο τρία (3) ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν.

4) Παράβολο πέντε (5) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

5) Μία (1) φωτογραφία.

Πολύ φτηνά τη βγάλατε! Wink Α, ξέχασα, πρέπει να θυμάστε και τον Α.Φ.Μ. σας!

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας σκάφους.

1) Αίτηση η οποία χορηγείται δωρεάν (!!!) από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

2) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ποσού ανάλογου με την ιπποδύναμη τού κινητήρα! (θα σάς βγάλουν το λογαριασμό στο Λιμεναρχείο, μην ανησυχείτε!).

3) Μία (1) φωτογραφία.

4) Παράβολο τρία (3) ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν.

5) Παράβολο οκτώμισυ (8,50) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

6) Βιβλιαράκι Ν.Α.Τ. (τριάντα πέντε (35) ευρώ).

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ανανέωση τής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας σκάφους.

1) Αίτηση η οποία χορηγείται δωρεάν (!!!) από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

2) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. δέκα τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά (14,67) ευρώ στον κωδικό 1259

3) Πράβολο τρία (3) ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν.

4) Παράβολο πέντε (5) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Να θυμάστε πάντα τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας και ότι η Πολιτεία είναι δίπλα σας για κάθε τι που τυχόν θα χρειασθείτε Laughing

Τι ισχύει σχετικώς με τη χρήση μέσων ασυρμάτου ραδιοεπικοινωνίας (v.h.f.).

Το v.h.f. δεν ανήκει στα υποχρεωτικά εφόδια ενός σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα μέτρων, εφ' όσον σ' αυτό υπάρχει κινητό τηλέφωνο με εφεδρικό συσσωρευτή ή τροφοδοτικό. Το v.h.f. είναι υποχρεωτικό στην περίπτωση που ένα σκάφος εκτελεί πλόες σε λιμένες τής αλλοδαπής.

Τι γίνεται όμως με τις πολυσυζητημένες εταιρείες εκκαθάρισης τηλεπικοινωνιακών τελών; Πουθενά στον Γ.Κ.Λ., ούτε τον τελευταίο ούτε τούς προηγούμενους, δεν αναφέρεται ότι ο κάτοχος συσκευής v.h.f. υποχρεούται να έχει σύμβαση με μια τέτοια εταιρεία, προκειμένου να εγκαταστήσει νομίμως τη συσκευή στο σκάφος του και να πάρει διεθνές διακριτικό κλήσης. Αυτό γινόταν παλαιότερα, όταν δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα και η τηλεφωνική επικοινωνία από τη θάλασσα με σταθμούς ξηράς, γινόταν μέσω τού v.h.f. και τού Ελλάς Ράδιο.

Σήμερα το v.h.f. χρησιμοποιείται κυρίως για την εκπομπή σήματος ανάγκης ή κινδύνου και σ' αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρείες εκκαθάρισης τηλεπικοινωνιακών τελών δεν είναι απαραίτητες. Αν, παρ' όλα αυτά, κάποια Λιμενική Αρχή απαιτήσει σύμβαση με εκκαθαρίστρια εταιρεία, προκειμένου να εκδώσει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας v.h.f. στο σκάφος σας, και να σάς δώσει διεθνές διακριτικό σήμα, μην ενδώσετε. Κοινώς μη "ψαρώσετε". Ζητείστε τους να σάς δείξουν τη σχετική εγκύκλιο που το επιβάλλει. Wink